Οι προθεσμίες εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο της Γ.Γ.Α

Ενημερώνουμε τα σωματεία της δυνάμεως μας σχετικά με τις προθεσμίες που αφορούν την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α και την επικαιροποίηση στοιχείων για τα σωματεία που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο κατά το έτος 2020. Αναλυτικά:

  • Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1η.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30η.9.2021.  

 

  • Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31η.8.2021.  

 

  • Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου.

          Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30η.11.2021

 

Αναλυτικά πληροφορίες στο: https://gga.gov.gr/mitroo και κατόπιν επικοινωνίας και με την γραμματεία της Ε.Π.Σ.Σερρών.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών