ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Δικαιολογητικά, έκδοση προπονητικής ταυτότητας και άλλες πληροφορίες

Ένωση επαγγελματιών προπονητών σερρών

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ 2019-2021

Για την έκδοση ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι προπονητές, αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός.

Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (κάντε κλικ ΕΔΩ)
 2. Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
 5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
 6. Καταβολή παραβόλου 200 €(100€ σε λογαριασμό της ΕΠΟ, 100€ στην Ε.Π.Σ)
 7. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
  *Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
  **Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017

 

Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ( proponites@epo.gr ). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης επαγγελματικών πρωταθλημάτων/Γ΄ Εθνικής/Μικτών ΕΠΣ/Γυναικών

Το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή είναι το μοναδικό έγγραφο από πλευράς των προπονητών, που συνοδεύει τα Δελτία των ποδοσφαιριστών. Χωρίς την κατάθεσή του ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο όσων αναγράφονται στο ΦΑ. Έπίσης, απαγορεύεται ένας ενεργός προπονητής ποδοσφαίρου, δηλαδή κάτοχος ταυτότητας τριετίας σε ισχύ, να εισέρχεται εντός αγωνιστικού χώρου με άλλη ιδιότητα. Τέλος, όλες οι ΠΑΕ και τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή (βλέπε σχετικά άρθρα 5, 6, 10, 11, 12 και 13 Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου).

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. ως αρμόδιο ευθύνεται, για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή/ών, για τις ομάδες που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, στα πρωταθλήματα υποδομής των επαγγελματικών κατηγοριών, στο πρωτάθλημα  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, στα πανελλήνια αναπτυξιακά πρωταθλήματα (Μικτές Ε.Π.Σ.), καθώς επίσης στα πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών και Ποδοσφαίρου Άμμου.
Οι ενδιαφερόμενες ομάδες  υποχρεούνται  να αποστέλλουν από τον επίσημο  ηλεκτρονικό λογαριασμό τους,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Π.Ο.  proponites@epo.gr το σύνολο των κατωτέρω δικαιολογητικών (με θέμα: Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, όνομα προπονητή, ομάδα):

 1. Αίτηση της ΠΑΕ ή του σωματείου.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
 3. Έγχρωμη φωτογραφία προπονητή.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 5. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
 6. *Αποδεικτικό κατάθεσης  παραβόλου 150,00 ευρώ στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637).
 7. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).

Κάθε έγγραφο δικαιολογητικό θα διαβιβάζεται ξεχωριστά  σε μορφή  pdf, η δε φωτογραφία  του προπονητή σε μορφή  jpg.

Μετά την  ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο.  και με την προϋπόθεση ότι  αυτά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών της ΕΠΟ,  θα προωθείται το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία εστάλη το σχετικό αίτημα. Σε διαφορετική περίπτωση  ή έλλειψης  δικαιολογητικών, η απάντηση θα είναι  απορριπτική.

*i) Για  τα γυναικεία σωματεία το παράβολο ανέρχεται σε  75,00  ευρώ,  σύμφωνα με την από  13/10/2017 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.
ii) Βάσει απόφασης της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. (26/21.11.2019), η έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης για τους προπονητές Μικτών Ομάδων Ε.Π.Σ. πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση καταβολής του σχετικού παραβόλου.

Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης λοιπών ερασιτεχνικών/τοπικών πρωταθλημάτων

Οι ΕΠΣ εκδίδουν Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης τους.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

 1. Αίτηση του σωματείου.
 2. Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
 3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 5. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
 6. Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.
 7. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)