Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Απολογιστικης Γ.Σ Ε.Π.Σ.ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γενική, Τακτική, Απολογιστική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη του :
1. Την 5/ 30-05-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

Π ρ ο σ κ α λ ε ί
Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Γενική, Τακτική, Απολογιστική, Συνέλευση στις 17-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΕΛΠΙΔΑ RESORT με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.
Εκλογή ενός (1) γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
Έκθεση διοικητικού απολογισμού έτους 2022
Έγκριση διοικητικού απολογισμού.
Έκθεση οικονομικού απολογισμού.
Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022
Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.
Προτάσεις σωματείων και λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 17-07-2023, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.
Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών