Πρόσκληση σε Γενική, Τακτική, Απολογιστική, Καταστατική Συνέλευση στις 14-06-2022

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη του  :

 1. Την 6 / 27-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
 2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
 3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Γενική,  Τακτική, Απολογιστική, Καταστατική Συνέλευση  στις 14-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.
 2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
 3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού έτους 2021 (έως 27-10-2021 του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου).
 4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού.
 5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.
 6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021 (έως 27-10-2021 της προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου).
 8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.
 9. Γενική τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης για εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του, που είναι υποχρεωτική, καθώς και για την τροποποίηση ιδίως των άρθρων 1, 2, 4, 6, 10, 13, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 40, 56 αυτού, των παραρτημάτων α και β, την κωδικοποίηση και διόρθωση των λεκτικών σφαλμάτων και την τροποποίηση όποιου άλλου άρθρου προκύψει από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Τρίτη 14-06-2022, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών