Πρόσκληση σε Γ.Σ Αρχαιρεσιών στις 03/03/2021 από την Ε.Π.Σ.Σερρών

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών αφού έλαβε υπόψη του:

1)Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

2)Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Σερρών

3)Την από 13/01/2021 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Σερρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, σε αίθουσα του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών, οδός Περιστέρη Κωστοπούλου 2, την Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 17:00 με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2) Εκλογή-Διορισμός τριών(3) Γραμματέων-Πρακτικογράφων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3) Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ της 24/08/2020.

4) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

5) Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020.

6) Έγκριση οικονομικού απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και απαλλαγή   Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

7) Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2022.

8) Εκλογή δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικηγόρος, ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών.

9) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ και μέχρι έντεκα(11) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών τετραετούς θητείας.

10) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή τριών(3) τακτικών μελών και μέχρι τριών(3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Σερρών, τετραετούς θητείας.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών δύναται με απόφαση του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών.

 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός(50%+1), του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών της Ένωσης.

 

 • Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

 • Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

 

 • Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του Σωματείου.

 

 • Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

 

 • Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δε μπορεί να είναι αντιπρόσωπος Σωματείου-Μέλους κατά τη Γενικής Συνέλευσης.

 

 • Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.

 

 • Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 27/02/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου-Μέλους.

 

 • Ψηφοδέλτια άκυρα, για οποιονδήποτε λόγο – λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής, δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.

 

 • Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Σερρών, κάθε Σωματείο – Μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν(1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν(1) υποψήφιο ως αναπληρωματικό.

 

 • Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα Σωματεία-Μέλη εγγράφως, δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη, για την εκλογή του Δ.Σ, Έκτακτη Γενικής Συνέλευση Αρχαιρεσιών, ήτοι μέχρι Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 14:00.

Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθενται στην Ε.Π.Σ:

 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς(Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999) και στα κωλύματα και τους περιορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και Β΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Σερρών.
 • Δήλωση του Υποψηφίου για το αξίωμα που επιθυμεί να κατέχει στο Δ.Σ.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών