Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ Αρχαιρεσιών της 25/10/2021

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών αφού έλαβε υπόψη του:

1)Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

2)Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Σερρών

3)Την από 30/08/2021 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Την Tακτική Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Σερρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες τη Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 19:00 στο Ξενοδοχείο «Elpida Resort»(Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων) με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2) Διορισμός τριών(3) Γραμματέων-Πρακτικογράφων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3) Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ της 30/08/2021.

4) Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικών τους, της οποίας θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο ή ο αναπληρωματικός του, ορισμένοι από τον δικηγορικό σύλλογο Σερρών.

5) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ και δέκα(10) τακτικών μελών του Δ.Σ, με τους αναπληρωματικούς τους, τετραετούς θητείας.

6) Αρχαιρεσίες, με μυστική ψηφοφορία, για την εκλογή τριών(3) τακτικών μελών και μέχρι τριών(3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Σερρών, τετραετούς θητείας.

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών δύναται με απόφαση του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ένωσης που έχουν νομίμως το δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και το δικαίωμα του εκλέγειν βάση του επικυρωμένου καταλόγου.
 • Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 • Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
 • Κάθε Σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του Σωματείου.
 • Αντιπρόσωπος ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και συμμετέχει στη Γ.Σ αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
 • Μέλος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Σερρών δε μπορεί να είναι αντιπρόσωπος Σωματείου-Μέλους κατά τη Γ.Σ.
 • Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.
 • Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) ημέρεςπριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, διά της αποφάσεως του Δ.Σ, του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου-Μέλους. Το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από Πρακτικό Δ.Σ και Πρακτικό Γ.Σ, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.
 • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί τις προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί από την Ε.Π.Σ.Σερρών δέκα(10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γ.Σ. Κάθε μέλος της Ε.Π.Σ.Σερρών έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία τριών(3) ημερών από τη δημοσίευση του καταλόγου.
 • Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία(50%+1) των έγκυρων ψήφων.
 • Ψηφοδέλτια άκυρα, για οποιονδήποτε λόγο – λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής, δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.
 • Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τα μέλη των σωματείων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ, εγγράφως, δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη, για την εκλογή του Δ.Σ, Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 14:00.

            Ταυτόχρονα με την κατάθεση υποψηφιότητας κατατίθενται στην Ε.Π.Σ:

 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου( τελευταίου τριμήνου ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του αθλητικού νόμου(Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999) και στα κωλύματα και τους περιορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και Β΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Σερρών.
 • Βεβαίωση μέλους Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 • Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, όσον αφορά τους Υγειονομικούς Κανόνες.

 

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών