Υποχρέωση επανέκδοσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας των σωματείων!

Η Ε.Π.Σ.Σερρών ενημερώνει τα σωματεία της δυνάμεως της πως βάση του νέου Κανονισμού Ιδιότητας Μεττεγραφών της Ε.Π.Ο, όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) το οποίο είναι λευκού χρώματος, για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους και το αργότερο έως την 30/06/2022.

Όλα τα υφιστάμενα δελτία που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024. 

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).

Το παράβολο κατάθεσης έχει οριστεί από την ΕΠΟ στην τιμή των 5 ευρώ/δελτίο.

 

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης Δ.Α.Ι

Η απαιτούμενη διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης απαιτεί την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόταν σε κάθε άλλη περίπτωση .

  1. Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Μεταβολών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία(Φωτογραφία, ΑΜΚΑ Ποδοσφαιριστή, e-mail και υπογραφές με τα ονοματεπώνυμα όσων απαιτούνται) και όπως φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα. Σε αλλοδαπούς και υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται έντυπο με λατινικούς χαρακτήρες
  2. Απλή Φωτοτυπία Ταυτότητας για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
  3. Πράξης Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί.
  4. Σε περίπτωση ανηλίκου, Δήλωση Κηδεμόνα, στο πίσω μέρος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  5. Σε περίπτωση ποδοσφαιριστή άλλης υπηκοότητας πέραν της ελληνικής, τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναλόγως(άδεια διαμονής, διαβατήριο ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη κλπ)
  6. 2η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε ψηφιακή μορφή εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί κατά το προηγούμενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών