Υποχρεωτική δήλωση στο Taxisnet των στοιχείων του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία των σωματείων

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019, να γνωστοποιήσουν μέχρι και 1 Νοεμβρίου 2019, μέσω TAXISNET, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις στο σωματείο (μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, χρηματικό πρόστιμο).

Τα σωματεία οφείλουν να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ στους λογιστές τους, εφόσον δε το έχουν κάνει ήδη, για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών